جلسه مجمع عمومی عادی انجمن سازندگان یو پی اس ایران در روز سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ با حضور ۱۵ نفر از اعضای انجمن برگزار گردید.

در ابتدا اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

رئیس : آقای مهندس حمیدرضا ادیبی – نایب رئیس: آقای مهندس کسری میرعمادی – منشی: خانم مهندس پزشکی – ناظر اول: آقای مهندس حسین محمدی – ناظر دوم : آقای مهندس محمد حسین رضائیان.

به دنبال آن دستور جلسه قرائت و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:

۱-گزارش عملکرد انجمن طی سال گذشته  توسط آقای مهندس مستوفی دبیر انجمن ارائه و در ادامه گزارش مالی توسط آقای مهندس ادیبی خرانه دار انجمن ارائه شد

۲-گزارش مالی ارائه شده  و تراز مالی سال ۱۳۹۹ تصویب گردید

۳- انتخاب هیات مدیره و بازرسین

سپس رای گیری برای انتخاب هیات مدیره و بازرس انجام و نتایج زیر حاصل گردید:

اعضای اصلی: آقای مهندس محمد مستوفی – آقای مهندس خسرو جرخانی- آقای مهندس هامون حساس – آقای مهندس حسین محمدی – آقای مهندس محمد مسعود آسایش

اعضای علی البدل: آقای مهندس کسری میرعمادی – آقای مهندس حمیدرضا ادیبی

بازرس اصلی: آقای مهندس محمد حسین رضائیان – بازرس علی البدل: آقای مهندس بیژن فرخی