گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اثر قطع اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی بر بیشتر از ۱۰۰ شرکت را بررسی کرده است.
براساس برآورد صورت گرفته درباره تاثیر ادامه این محدودیت‌ها بر ترکیب فروش از دست رفته و هزینه اضافه شده کسب‌وکارها، ۵٣ درصد از مشاغل روزانه ۵٠ میلیون تومان و قریب به ٨ درصد روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند. این حداقل و حداکثر خسارتی است که متوجه کسب‌وکارها خواهد شد.
نصر تهران به منظور بررسی تاثیر محدودیت‌‌ها بر کسب و کارها، پرسشنامه‌ای را در اختیار آن‌ها گذاشت که سوالاتی در خصوص کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ یا اختلال در عملیات جاری شرکت‌ها مطرح شده بود.
این نظرسنجی با مشارکت ١٠۴ شرکت از تاریخ هفتم مهر ١۴٠١ تا دهم مهر ١۴٠١ انجام شده است.