شرکت پاورترونیکس ایتالیا از تاریخ 19 تا 21 اکتبر در سمینار مهندسی بیمارستان والنسیا شرکت کرده است.


شرکت پاورترونیکس ایتالیا