نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 92 برگزار شد که شرکت تکام نیز در این نمایشگاه حضور داشته است .تکام در سالن 38 نمایشگاه مستقر بوده است.