بدینوسیله حضور شرکت تکام را در پانزدهمین نمایشگاه تلکام را به شما بازدیدکنندگان گرامی می رساند. وعده دیدار ما 14 الی 17 مهر ماه، نمایشگاه تلکام سالن 12 غرفه 11 گروه صنعتی تکام.