حضور تکام با مشارکت به پرداز سامانه کارمانیا (نماینده رسمی تکام) در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ کرمان

3 لغایت 6 آذر ماه 1394 محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق ایران