هفتیمن نمایشگاه الکامپ قزوین از تاریخ 26 لغایت 29 مرداد ماه 1395 در استان قزوین محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  از ساعت 16 الی 22 برگزار می گردد.

شرکت تکام نیز با مشارکت نماینده خود قزوین صنعت آهنین در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

( غرفه تکام و قزوین صنعت آهنین شماره 32 می باشد).