هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام از 4 لغایت 7 مهرماه 1395 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

همانند دوره های گذشته شرکت تکام نیز در این نمایشگاه حضور داشته و شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می نماید. سالن 14-15.غرفه 47.ساعت بازدید 9 الی 17.