از کجا بفهمیم که برای مشاغل و مناصب مدیریتی ساخته شده ایم یا مشاغل و مناصب کارشناسی و از کجا بفهمیم که با ورود به کدام مسیر (مدیریتی یا کارشناسی) به حداکثر موفقیت خود می رسیم؟
همه ما می خواهیم بدانیم برای کدام مسیر مناسب یا مناسب تریم.

مارکوس باکینگهام از پژوهشگران ارشد موسسه گالوپ می گوید :
هر چه “بیشتر” ماندن درشغل و مسیری که دوست ندارید، “کمتر” شما را به پیروزی نزدیک می کند.

خصوصیات افرادی که برای مشاغل و مسیرهای مدیریتی مناسب هستند عبارتند از:

 • تصمیم گیر هستند.
 • تخصص گرائی افراطی را محدودیت می دانند.
 • مهارت های ارتباطی قوی دارند.
 • از چالش ها و بحران ها به هیجان می آیند.
 • جنگنده اند و اعتماد به نفس دارند.
 • از دستور دادن و کنترل کردن و به کارگیری ابزار قدرت لذت می برند.
 • ابهام و چالش و تعارض و دردسرهای ناشی از مسئولیت را تحمل می کنند.
 • رقابت جو هستند و از برنده شدن لذت می برند.

خصوصیات افرادی که برای مشاغل و مسیرهای کارشناسی مناسب هستند عبارتند از:

 • استعداد و علاقه ویژه و عمیقی به نوع خاص و محدودی از مشاغل دارند.
 • شناخته شدن به عنوان یک متخصص به آنها رضایت و احساس موفقیت می دهد.
 • مایلند فرصت هائی برای یاد دادن به دیگران داشته باشند.
 • از تصمیم گیری و مواجهه با چالش لذت نمی برند.
 • بیشتر مایلند با داده ها و واقعیات کارکنند تا اینکه درگیر چالش های انسانی شوند.
 • اهل سیاسی کاری و حضور در جنگ های قدرت نیستند.
 • بیشتر با خودشان رقابت می کنند تا با دیگران